Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky v 1.03

společnosti Incomaker s.r.o. pro poskytování služeb a podpory systému Incomaker

 1. Právní subjektivita dodavatele
  1. Incomaker s.r.o. je společnost s ručením omezením založená podle českého práva (dále jen „Incomaker“ nebo „Dodavatel“).
  2. Společnost Incomaker je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to v oddílu C, vložka 243453.
  3. Incomaker sídlí na adrese: Haškova 1582, Roztoky 253 63, Česká republika, IČ: 04161301, DIČ (VAT ID): CZ04161301
 2. Definice pojmů
  1. „Autorský zákon“ – zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
  2. „Dokumentace“, „Programová dokumentace“, „Projekt implementace a nasazení systému Incomaker“ – je uživatelská dokumentace (zpravidla v elektronické podobě, dostupná prostřednictvím sítě internet) k předmětnému Systému popisující jeho funkcionalitu, způsob použití a podmínky pro provozování daného Systému.
  3. „Marketingový informační systém Incomaker“ nebo jen „Systém“, či „Služba“ – programové vybavení poskytované Dodavatelem zpravidla prostřednictvím sítě internet jako služba, chráněné Autorským zákonem, které Dodavatel vyvinul a nabízí na základě Všeobecných podmínek
  4. „NOZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  5. „Onboarding“ – procesy a souhrn úkonů činěných na začátku smluvního vztahu (např. počáteční nastavení systému, import dat, školení apod.) krytého Smlouvou dle těchto Všeobecných podmínek, zpravila prováděných Dodavatelem úplatně.
  6. „Požadavek“ – požadavek na technickou (zákaznickou) podporu Dodavatele, jehož účelem je výzva k řešení Vady systému (skutečné či domnělé)
  7. „Smlouva“ – smlouva o poskytování služeb Incomaker
  8. „Vada“ – odchylka od specifikace Systému definované popisem funkcí v existující Dokumentaci. Vada existuje, pokud Systém neplní funkce uvedené v Dokumentaci nebo dodává chybné výsledky nebo nekontrolovatelně přerušuje svůj provoz.
  9. „Všeobecné podmínky“ – tyto Všeobecné obchodní podmínky
  10. „Vzdálený přístup“ – služba, při které se pracovník Dodavatele spojí s bezpečným připojením na pracovní stanici a/nebo server Zákazníka na základě jeho požadavku a aktivace spojení. Služba je určena k řešení reklamací a poskytování zákaznické podpory.
  11. „Zákazník“, či „Odběratel“ – fyzická či právnická osoba, jež je stranou smlouvy dle těchto všeobecných podmínek, která využívá Systém pro svou potřebu.
  12. „Zákon o ochraně osobních údajů“ - zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
  13. „Zúčtovací období“ – je časový interval, ve kterém jsou vystavovány faktury dle podmínek sjednaných ve Smlouvě, zpravidla kalendářní měsíc.
 3. Předmět smlouvy
  1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Zákazníka provoz a přístup k Marketingovému informačnímu systému Incomaker ve sjednaném rozsahu prostřednictvím sítě internet a závazek Zákazníka za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku.
 4. Práva a povinnosti Dodavatele
  1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi přístup k Systému prostřednictvím sítě internet. Dodavatel se zavazuje Systém aktualizovat vždy na nejvyšší dostupnou stabilní verzi. Zákazník bere na vědomí rozsah funkcionality systému dostupný v daném okamžiku.
  2. Dodavatel se zavazuje odstranit ze Systému bez zbytečného prodlení Vady, které brání v jeho dalším používání. Opravenou verzi Systému Dodavatel zveřejní prostřednictvím standardních distribučních mechanismů. Podmínky reklamačního řízení jsou součástí těchto Všeobecných podmínek.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit podporu funkčnosti Systému provozovaného na těch platformách, které jejich prvovýrobci přestali podporovat na úrovni kompatibility se softwarovými produkty třetích stran. Za provoz Systému v těchto prostředích nenese Dodavatel odpovědnost. Rovněž tak Dodavatel nenese odpovědnost za případnou újmu vzniklou v důsledku takovéto situace vč. případných nákladů na její řešení.
  4. Dodavatel má právo realizovat změny v Systému rozšiřující možnosti jeho využití, zároveň může dělat změny Systému v důsledku vývoje programovacích prostředků, operačních systémů, technických zařízení, legislativy, či z důvodu postupu ve výzkumu a znalostech.
  5. V případě, že Zákazník nezaplatí cenu za využití služby v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy, Dodavatel má právo od příslušné Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy vylučuje možnost používání dotčeného Systému Zákazníkem.
  6. Dodavatel má právo aktualizovat ceník svých služeb. Takovou změnu je Dodavatel povinen oznámit Zákazníkovi nejméně 30 dní předem. Zákazník může se změnou ceny vyjádřit nesouhlas, který znamená výpověď Smlouvy s dvouměsíční výpovědní lhůtou běžící od prvního dne měsíce následujícího po doručení nesouhlasu se změnou ceny. Po dobu výpovědní lhůty platí pro smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem cena původní. Pokud zákazník nesouhlasí do 30 dnů od oznámení změny ceníku svůj nesouhlas, má se za to, že se změnou souhlasí.
  7. Dodavatel vykonává majetková práva k Systému pod obchodním názvem Incomaker zcela v souladu s Autorským zákonem a zároveň je oprávněn poskytovat podlicenci k těm částem Systému, které vyvinuly třetí strany, a to na základě smluvních vztahů s těmito třetími stranami dle Autorského zákona.
  8. Práva k užívání Systému poskytuje Dodavatel Zákazníkovi prostřednictvím Smlouvy. Nestanoví-li příslušná Smlouva výslovně jinak, má se za to, že Dodavatel poskytl Zákazníkovi také časově omezené nevýhradní právo na dobu 10 let k užití jakéhokoliv výsledku činností či služeb poskytnutých či učiněných Dodavatelem na základě smlouvy/smluv, které splňují znaky autorského díla či jiných předmětů chráněných právem k duševnímu nebo jinému průmyslovému vlastnictví, které Dodavatel učinil či poskytl v rámci svých činností či služeb Zákazníkovi v jeho prospěch.
  9. Dodavatel zajišťuje zálohu dat uživatele na denní bázi.
  10. Dodavatel se zavazuje jako součást této služby distribuovat elektronické zprávy cílovým uživatelům Zákazníka. Elektronickou zprávou se rozumí zejména e-maily, příspěvky v sociálních sítích, SMS, a další formy elektronické informace. Dodavatel garantuje odeslání elektronických zpráv, ale technicky nemůže garantovat doručení koncovým příjemcům a nést odpovědnost za případné nedoručení.
  11. Dodavatel se zavazuje nevyužívat data Zákazníka k vlastní potřebě, ani je neposkytnout třetím stranám. Výjimkou jsou situace, kdy takové poskytnutí údajů vyžaduje platná legislativa a použití anonymizovaných agregovaných informací shromažďovaných napříč účty zákazníků (tj. hromadné analýzy a statistiky), vedoucí ke zkvalitnění práce algoritmů samotného Systému.
 5. Práva a povinnosti Zákazníka
  1. Zákazník má právo užívat Systém v rozsahu dohodnutém těmito Všeobecnými podmínkami, příslušnou Smlouvou, v souladu s licenčním oprávněním Systému, pokyny pracovníků Dodavatele a podle podmínek uvedených v Dokumentaci.
  2. Zákazník se zavazuje v důsledku vývoje programových prostředků aktualizovat parametry svého technického vybavení a používaných softwarových platforem tak, aby vyhovovaly technickým nárokům Systému.
  3. Zákazník se zavazuje za poskytnuté plnění řádně a včas zaplatit. Povinnost úhrady je splněna dnem připsání na účet Dodavatele.
  4. Zákazník se zavazuje bez zbytečného prodlení písemně oznámit Dodavateli případné změny údajů o Zákazníkovi a jeho pracovnících.
  5. Za účelem diagnostiky Vad a podpory umožní Zákazník pracovníkům Dodavatele Vzdálený přístup do svého systému podle specifikace Dodavatele. V případě, že Zákazník neumožní Vzdálený přístup do svého systému, je povinen nést všechny náklady spojené s diagnostikou problému nebo podporou, pokud se tyto prováděly jiným dohodnutým způsobem. Dodavatel v takovém případě neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Zákazníkovi.
  6. Zákazník není bez písemného souhlasu Dodavatele zejména oprávněn Systém nebo jeho část upravovat (s výjimkou úprav za použití nástrojů k tomu účelu poskytovaných), překládat do jiných programovacích či národních jazyků, zahrnout jej do jiného programového produktu a šířit produkty takto vzniklé a umožnit třetím stranám vzdálený přístup do Systému za účelem editace dat jiných právnických či fyzických osob, než je Zákazník. Toto ustanovení se analogicky vztahuje také na softwarová vybavení třetích stran, pokud jsou tato předmětem Smlouvy.
  7. Zákazník se zavazuje, že bude Systém využívat pouze pro svou potřebu pro účel, pro který byl Systém vytvořen, nezpřístupní jej žádným způsobem třetím osobám a nebude provádět reverse engineering Systému ani se o to pokoušet.
  8. Kromě případů výslovně uvedených ve Smlouvě Zákazník nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Systému nebo jeho části, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Zákazník není oprávněn využívat Systém k jakýmkoliv účelům odporujícím Smlouvě a těmto Všeobecným podmínkám nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Systém využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Dodavatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Systému třetími osobami. Zákazník nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Systému, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. V případě porušení této smluvní povinnosti odpovídá Zákazník za škody, které Dodavateli tímto způsobí.
  9. Zákazník se zavazuje, že bude službu používat v souladu s platnou legislativou a nebude Systém využívat k protiprávnímu jednání.
  10. Zákazník se zavazuje, že nebude Systém využívat k šíření virů, malware či jakéhokoliv jiného škodlivého obsahu.
  11. Zákazník se zavazuje, že nebude Systém využívat k distribuci děl chráněných Autorských zákonem, k jejichž šíření není oprávněn.
  12. Zákazník se zavazuje nešířit prostřednictvím Systému spam. Za spam se považuje nevyžádaná elektronická zpráva zaslaná příjemci bez jeho předchozího souhlasu, mimo jiné také jakýkoliv e-mail k propagaci zboží a služeb, kde není jasně patrné, že jde o obchodní sdělení, chybí nebo je neúplná identifikace (adresa) odesílatele a není dána možnost, aby se koncový příjemce od přijímání takového sdělení odhlásil.
  13. Zákazník se zavazuje nešířit prostřednictvím Systému propagaci nelegálních drog.
  14. Zákazník se zavazuje nešířit prostřednictvím Systému dětskou pornografii nebo přístup k ní.
  15. Zákazník se zavazuje nešířit prostřednictvím Systému jakýkoliv obsah, který je nelegální v jurisdikci, pod kterou spadají cíloví adresáti jeho elektronických zpráv.
  16. Zákazník se zavazuje nešířit prostřednictvím Systému jakýkoliv obsah, který zakazují šířit všeobecné podmínky třetích stran, skrze které k šíření obsahu dochází (např. ale nikoliv pouze sociální sítě).
  17. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn případné chybějící prvky zprávy dle čl. 5.12 do sdělení automaticky doplňovat, aby vyhověl legislativním požadavkům a požadavkům poskytovatelů služeb na straně adresátů. Dodavatel v takovém případě negarantuje soulad takto automatizovaně doplňovaných položek s designem šířené elektronické zprávy.
  18. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel neodpovídá za obsah šířený Zákazníkem.
  19. Porušení některého z ustanovení v čl. 5.10 až 5.16 může být považováno za hrubé porušením Smlouvy. Dodavatel v takovém případě může odmítnout závadný obsah distribuovat, aniž by měl Zákazník nárok na vrácení ceny za poskytnutí služby a/nebo může od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu nezakládá nárok na vrácení jakékoliv již zaplacené ceny za Službu, ani nevylučuje odpovědnost Zákazníka za škody, které Dodavateli tímto způsobem vznikly.
 6. Cena a platební podmínky
  1. Není-li stanoveno jinak, ceny za plnění uvedené ve Smlouvě nezahrnují daň z přidané hodnoty.
  2. Standardním zúčtovacím obdobím je jeden měsíc, Dodavatel se Zákazníkem ale mohou sjednat i delší zúčtovací období. Při sjednání Smlouvy s delším zúčtovacím obdobím Dodavatel obvykle poskytuje Zákazníkovi obchodní slevu.
  3. Není-li sjednáno jinak, cena za Službu se platí předem na následující zúčtovací období. Neoznámí-li zákazník vůli změnit délku Zúčtovacího období alespoň 3 dny před koncem aktuálního Zúčtovacího období, má se za to, že délka následujícího Zúčtovacího období je stejná jako délka aktuálního Zúčtovacího období, podle čehož bude Dodavatel fakturovat.
  4. Smluvní strany sjednávají splatnost faktur na 14 dnů ode dne jejich vystavení.
  5. Smluvní strany sjednávají, že pokud Zákazník nezaplatí jakékoli finanční plnění vyplývající ze Smlouvy či Všeobecných podmínek v termínu stanoveném danou fakturou, je Dodavatel oprávněn požadovat a Zákazník je povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
  6. Dodavatel je oprávněn jednostranně pozastavit plnění svých smluvních povinností v případě, že bude Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky vůči Dodavateli.
  7. Cena nezahrnuje Onboarding, vedlejší náklady spojené s předmětem plnění (např. ubytování, dopravu apod.), pokud nebylo Smlouvou stanoveno jinak. Tyto účelně vynaložené náklady budou fakturovány zvlášť na základě schválených výkazů a představují samostatný nárok Dodavatele.
  8. Zákazník souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn započíst splatný peněžitý závazek Zákazníka za Dodavatelem proti jakékoli peněžité pohledávce Zákazníka za Dodavatelem bez ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Zákazník souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Zákazníka, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené.
  9. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, Zákazník souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky Dodavatele za Zákazníkem se promlčují ve lhůtě patnácti let, a tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností NOZ, ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mohla být Dodavatelem vykonána/uplatněna poprvé.
 7. Úroveň služby a reklamace
  1. Dodavatel se zavazuje, že zajistí dostupnost systému v co nejvyšší míře, přinejmenším 99 % času v daném kalendářním měsíci.
  2. Systém není dle tohoto článku považován za nedostupný, pokud je prováděna plánovaná údržba.
  3. Plánovaná údržba je vždy předem zveřejněna v rozhraní aplikace a oznámena uživateli e-mailem.
  4. Dodavatel se zavazuje minimalizovat nedostupnost Systému za účelem plánované údržby na nejnižší možnou míru a směřovat jí do času, který co nejméně ovlivňuje provozní časy Zákazníka, pokud je to možné.
  5. Smluvní strany sjednávají, že plánovaná údržba nepřesáhne 6 hodin měsíčně.
  6. Předmětem reklamačního řízení je Vada. Dodavatel se zavazuje odstraňovat Vady bezplatně.
  7. Vadou není stav Systému, který splňuje vnější charakteristiky Vady, ale nelze jej přičíst Dodavateli, zejména:
   1. užívání Systému Zákazníkem v rozporu s Dokumentací,
   2. užívání Systému prostřednictvím technologických prostředků nesplňujících technické požadavky Systému (např. zastaralý internetový prohlížeč),
   3. vadně provedená integrace Systému se Systémy třetích stran, pokud ji neprováděl Dodavatel,
   4. chyby v lokalizaci Systému,
   5. drobné chyby v uživatelském rozhraní Systému, pokud nepředstavují znemožnění nebo závažné ztížení práce se Systémem nebo omezení jeho funkcionality,
   6. vady vzniklé zanedbáním údržby Zákazníkem,
   7. výpadky v sítích poskytovatelů internetových služeb, aj.
   8. Zákazník předává Dodavateli sjednaným způsobem Požadavky.
  8. Požadavek A (kritická Vada) je Vada způsobená Dodavatelem navozující takový stav Systému, kdy v něm není možné provádět žádné úkony, a to ani na úrovni prohlížení dat, a Zákazník není schopen plnit své povinnosti vůči třetím osobám (jeho klienti, apod.) - jedná se o stav, kdy je přímo ohrožena funkce Systému, a tyto Vady nejde obejít náhradním způsobem, nebo je nutné přikročit ke komplikovaným a nákladným řešením mimo Systém. Kritická Vada se považuje za nedostupnost systému dle čl. 7.1.
  9. Požadavek B (vážná Vada) je Vada způsobená Dodavatelem, kdy určitá funkcionalita Systému pro zpracování a prohlížení dat je nečinná, avšak její činnost je možné dle pokynu Dodavatele nahradit jinou funkcionalitou, někdy za cenu vyšší pracnosti.
  10. Požadavek C (drobná Vada) je Vada, kdy některá z funkcionalit Systému není plně činná podle představ Zákazníka, avšak tento stav nemá žádné, nebo jen zanedbatelné dopady na provoz Zákazníka.
  11. Požadavek D (námět na zlepšení systému) není Vada, ale stav, kdy Systém v určitém aspektu (např. uživatelském rozhraní) nesplňuje představu Zákazníka, ale pracuje v souladu s Dokumentací a způsobem, který lze považovat za obvyklý. Dodavatel zahrnuje Požadavky D do plánu rozvoje systému.
  12. Kategorizaci Požadavků provádí Dodavatel. V případě neshody je rozhodnutí o kategorii chyby eskalováno v řídící hierarchii Dodavatele a Zákazníka.
  13. Požadavek musí obsahovat dostatečně popsanou Vadu tak, aby Dodavatel mohl provést její kategorizaci. Bude Zákazníkem uplatněna prostřednictvím stránky podpory Dodavatele (na adrese https://www.incomaker.com/support) nebo emailem (support@incomaker.com), případně jinou cestou, která byla dohodnuta ve Smlouvě. Od doručení požadavku těmito kanály se počítají lhůty uvedené níže.
  14. Dodavatel se zavazuje vyřešit Požadavek ve všech kategoriích vždy v co nejkratším možném termínu. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, jako závazné se stanovují následující lhůty:

   Kategorie požadavku

   Lhůta pro posouzení Vady / zahájení prací

   Lhůta pro odstranění Vady

   Požadavek A

   12 pracovních hodin

   4 pracovní dny

   Požadavek B

   48 pracovních hodin

   15 pracovních dnů

   Požadavek C

   15 pracovních dnů

   30 pracovních dnů

  15. Do lhůty pro odstranění Vady se nezapočítává doba, po kterou Dodavatel čeká na poskytnutí nutné součinnosti Zákazníkem. Za nutnou se považuje součinnost, zejména pokud je tato součinnost nezbytná k identifikaci příčiny, důsledků a možnosti odstranění reklamované Vady.
  16. Do lhůty pro odstranění Vady se nezapočítává doba, po kterou nemohl Dodavatel řešit reklamaci v důsledku vyšší moci.
  17. Dodavatel může zejména u Požadavků kategorie A, případně i B v zájmu co nejrychlejšího řešení Vady použít dočasné řešení, kterým se Vada obejde tak, že z hlediska Zákazníka je Systém bez Vady, případně s nezávažným dopadem na pracnost použití Systému. Tím se výše uvedené lhůty považují za splněné, avšak Dodavatel je stále povinen dodat konečné řešení, kterým bude nahrazeno zde popsané řešení dočasné.
  18. Za odstranění Vady se považuje aktualizace Systému Dodavatelem nebo odstranění jiným elektronickým plněním. Za odstranění Vady se považuje zveřejnění takového alternativního postupu Dodavatelem, jehož dodržení zajistí funkcionalitu Vadou postižené funkčnosti. Za odstranění Vady se považuje i její překategorizování formou částečného odstranění Vady na méně závažnou Vadu podle uvedené kategorizace, přičemž celkový čas na její odstranění nesmí překročit termíny uvedené v bodě 7.11. pro kategorii, ve které je Vada zařazena po překategorizování.
 8. Podmínky provozu a záruka
  1. Dodavatel se zaručuje, že Systém je bez právních vad, žádným způsobem neporušuje ani nepoškozuje práva třetích stran, včetně práva vlastnického, smluvních závazků, obchodního tajemství chráněných informací, závazku mlčenlivosti, obchodních značek, autorských či patentových práv.
  2. Za tvorbu, využívání a provozování dat v Systému nese odpovědnost Zákazník. Dodavatel zajišťuje zálohování dat v systému. Zákazník nese odpovědnost za ztráty dat způsobené vlastním nevhodným užitím Systému. Dodavatel neodpovídá za škody včetně ztráty dat, které vznikly Zákazníkovi obsluhou Systému v rozporu s Dokumentací, použití počítače a jiného vybavení nevhodného pro provoz (např. zastaralého), vlivem počítačových programů třetích stran, virů na straně Zákazníka nebo jiných vnějších vlivů či z důvodu vyšší moci.
  3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení se splněním svých závazků způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí).
 9. Ochrana důvěrných informací a obchodní tajemství
  1. Při plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy může dojít mezi Zákazníkem a Dodavatelem k výměně informací, jež jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace se považují mimo jiné i všechny informace navzájem poskytované, jež jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ.
  2. Žádná smluvní strana nesmí sdělit nebo jinak zpřístupnit kterékoli třetí osobě žádné informace o podmínkách, předmětu a plnění Smlouvy, ani žádné jiné informace o jednáních spojených s danou Smlouvou nebo související s druhou smluvní stranou, zejména (ale nikoliv pouze) data a informace uložené v Systému Zákazníkem, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, s výjimkou těch informací, které smluvní strany uveřejní na základě zákonem uložené povinnosti, nebo užití dat a informací na základě ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek. Uvedené informace považují smluvní strany za důvěrné a smluvní strany se zavazují tuto důvěrnost v nejvyšší možné míře zachovávat. Výjimka z povinnosti zachovávat důvěrnost podle předchozí věty tohoto článku se dále vztahuje na informace sdělené:
   1. zaměstnancům, poradcům a jiným spolupracovníkům či subdodavatelům smluvních stran vázaným obdobnými povinnostmi zachování důvěrnosti,
   2. zaměstnancům příslušných státních institucí a soudů, pokud zpřístupnění informací vyžadují právní předpisy nebo jsou jinak oprávněně požadovány,
   3. v případě, kdy již příslušná smluvní strana informaci uveřejnila nebo informace již byla obecně známa, aniž by tím některá ze smluvních stran porušila svoji povinnost.
  3. Jakékoli veřejné oznámení či prohlášení v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami, Smlouvou nebo plněními poskytovanými na základě smluvních vztahů mezi Dodavatelem a Zákazníkem je možné pouze na základě předchozí písemné dohody obou smluvních stran o obsahu a formě takového veřejného oznámení či prohlášení, s výjimkou případného tiskového prohlášení poskytujícího obecné informace o zahájení, průběhu či ukončení procesu implementace Smlouvy u Zákazníka, avšak vždy bez uvedení údajů o jakýchkoli platbách či částkách sjednané ceny. Pro případ porušení této smluvní povinnosti sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, kterou je porušující strana povinna uhradit do 5 dnů od doručení příslušné výzvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že Dodavatel není oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu v případě, že byl Zákazník za totožné závadné jednání pokutován dle případně uzavřené smlouvy o mlčenlivosti.
  4. Za podmínek stanovených v tomto článku a dále za podmínky, že tím nebudou dotčena práva a oprávněné zájmy Zákazníka, dává Zákazník Dodavateli souhlas k tomu, aby Dodavatel uváděl ve svých tiskových materiálech a při propagaci obchodní firmu Zákazníka jako referenci.
 10. Vznik, změna a zánik smlouvy
  1. Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem může kromě písemné formy vzniknout i ve formě souhlasu Zákazníka s těmito Všeobecnými podmínkami u elektronického uzavření smlouvy (registrace).
  2. Děje-li se uzavření Smlouvy elektronickou formou, musí Zákazník vyplnit online registraci. Údaje uvedené do elektronického formuláře Zákazníkem považuje Dodavatel za správné.
  3. Smlouvu je možné měnit stejnými formami, jakými se řídí její vznik, neuvádějí-li tyto Všeobecné podmínky jinak.
  4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  5. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem může zaniknout:
   1. Odstoupením smluvní strany od Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně poruší ustanovení Smlouvy nebo tyto Všeobecné podmínky, je na ni prohlášen úpadek, či vstoupí do likvidace. Odstoupení musí být uskutečněné v písemné formě. Nesplacené dluhy Zákazníka vůči Dodavateli se stávají splatnými první pracovní den následující po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi, neuvede-li Dodavatel pozdější termín.
   2. Výpovědí jedné ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou stanovenou ve Smlouvě. Pokud ve Smlouvě stanovena není, je výpovědní lhůta 2 měsíce a začíná plynout prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
   3. Dohodou smluvních stran.
  6. Pro všechny výpovědní lhůty zmíněné ve Smlouvě nebo těchto Všeobecných podmínkách platí, že je-li mezi Dodavatelem a Zákazníkem sjednáno delší Zúčtovací období než jeden měsíc a konec aktuálního Zúčtovacího období nastane později, než by nastal poslední den výpovědní lhůty dle výše uvedených ustanovení, konec výpovědní lhůty se posouvá na konec aktuálního Zúčtovacího období.
 11. Zpracování osobních údajů
  1. Zákazník uděluje Dodavateli souhlas v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze zákazníků Dodavatele. Takto poskytnuté údaje nebudou zpracovávány prostřednictvím třetích osob. Tento souhlas poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou nebo do odvolání.
  2. Zákazník přijetím těchto Všeobecných podmínek dává Dodavateli souhlas k zasílání obchodních sdělení na jeho elektronické adresy až do okamžiku, kdy Zákazník svůj souhlas prokazatelně odmítne.
  3. Zákazník souhlasí s uváděním názvu své obchodní společnosti v tiskových materiálech a při propagačních akcích Dodavatele.
  4. Dodavatel je správcem osobních údajů, jejichž zpracovatelem je Zákazník.
  5. Zákazník předává Dodavateli za účelem plnění této smlouvy osobní údaje svých klientů v rozsahu a formě specifikovaných ve Smlouvě.
  6. Dodavatel zajistí veškerá technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům ze strany neoprávněných osob, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  7. Dodavatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
   1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
   2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
   3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
   4. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
  8. V oblasti automatického zpracování dat přijímají Strany následující technická a organizační opatření:
   1. Dodavatel zajistí redundantní uložení dat (kde to přichází v úvahu), tj. uložení dat v podobě několika nezávislých kopií tak, aby zničení, modifikace či poškození jedné kopie nemělo vliv na kopie ostatní,
   2. Dodavatel zajistí šifrování všech datových přenosů mezi systémem Zákazníka a systémy Dodavatele i mezi systémy Dodavatele navzájem, kde to nevylučují okolnosti, pomocí protokolu SSL tak, aby zabránil neoprávněnému úniku dat směrem ke třetím osobám,
   3. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného prodlení aplikovat veškeré změny a vylepšení zabezpečení, které jsou v daném okamžiku dosažitelné,
   4. V případě, že se kterákoliv ze stran dozví o skutečnostech, které mohou ovlivnit bezpečnost systému a/nebo ohrozit ochranu osobních dat, je povinna neprodleně informovat druhou stranu a podílet se na realizaci opatření vedoucích k odstranění takové bezpečnostní hrozby,
   5. Dodavatel zajistí pravidelné zálohování datového obsahu.
   6. Dodavatel zajistí, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, Dodavatel zajistí, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
   7. Dodavatel bude pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy a kým byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
   8. Dodavatel zabrání k neoprávněnému přístupu k serverům, datovým nosičům a jinému technickému vybavení.
   9. Dodavatel cestou vydání svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě uzavírané mezi zpracovatelem a správcem a zákonu, zejména bude sám (a závazně uloží i těmto osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací,
   10. Smluvní strany v rámci svých nejlepších znalostí vynaloží veškeré úsilí, aby byla s ohledem na okolnosti zajištěna bezpečnost osobních dat i jakýmikoliv jinými způsoby, než které jsou zde výslovně vyjmenovány.
 12. Rozhodné právo a řešení sporů
  1. Tyto Všeobecné podmínky i Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem, které by odkazovaly na užití cizího práva.
  2. V případě jakéhokoli sporu mezi smluvními stranami vzniklého v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami a Smlouvou se smluvní strany zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, které lze po nich spravedlivě požadovat, k dosažení smírného řešení na základě dohody smluvních stran. Nedojde-li ke smírnému řešení, budou veškeré spory mezi smluvními stranami rozhodovány soudy České republiky.
  3. Pro případ rozhodování sporu mezi smluvními stranami prostřednictvím soudů České republiky.
 13. Zákaz konkurence
  1. Žádná ze smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněná po dobu trvání Smlouvy a 2 roky po jejím ukončení či zániku zaměstnat zaměstnance druhé smluvní strany, ať již přímo nebo nepřímo, tedy ani v subjektech, v nichž má rozhodující účast nebo možnost jiného způsobu ovlivňování jejich rozhodování. „Zaměstnáním“ zaměstnance druhé smluvní strany se rozumí uzavření pracovního poměru nebo obdobného smluvního vztahu (včetně vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiných obdobných vztahů občanskoprávního charakteru) se zaměstnancem druhé smluvní strany, ať již přímo mezi smluvní stranou a takovým zaměstnancem, popř. nepřímo mezi takovým zaměstnancem a třetí osobou, v níž má smluvní strana rozhodující účast nebo možnost jiného způsobu ovlivňování jejího rozhodování.
  2. V případě porušení předchozího ustanovení 13.1. má poškozená smluvní strana právo požadovat od druhé smluvní strany za každý jednotlivý prokázaný případ porušení smluvní pokutu ve výši odpovídající 12-násobku průměrné měsíční hrubé mzdy či jiné odměny daného zaměstnance. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy poškozené strany, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Zákazník přijetím těchto Všeobecných podmínek dává Dodavateli dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 3 souhlas k elektronické fakturaci.
  2. Smluvní strany jsou oprávněny plnit své závazky prostřednictvím třetích osob bez písemného svolení druhé strany, přitom však odpovídají, jako by plnily samy.
  3. Pokud bylo mezi Dodavatelem a Zákazníkem sjednáno, že se jejich vzájemné vztahy řídí všeobecnými obchodními podmínkami, řídí se jejich vzájemné vztahy vždy tím nejaktuálnějším zněním Všeobecných podmínek platným v době uzavření příslušné Smlouvy.
  4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.03.2017 a uplatní se tedy u smluvních vztahů, jež vešly v platnost tohoto dne a později.